Tipspromenad

1. 
Hur många procents rabatt får man enligt annonsen?
1.   5 % X.   20 % 2.    25 %
2. 
Skriv talen 1 - 4 på fyra lappar. Ta på måfå två lappar och summera talen på lapparna.
Vilken summa är det mest sannolikt att du får?
1.   4   X.    5 2.   6
3. 
Mamma och pappa Lindberg har tre söner. Varje son har två systrar.
Hur många medlemmar består familjen Lindberg av?
1.  11 X.    9 2.    7
4. 
 
Vilket tal skall ersätta frågetecknet i den fjärde figuren?
1.     10 X.    11 2.    15
5.
Niklas köper en dag en stor påse med kolor. Andra dagen äter han 25 % fler kolor än
den första dagen och den tredje dagen 20 % fler än den andra dagen. Han har då ätit sammanlagt 75 kolor. Hur många åt han första dagen?
1.    30 X.    25 2.    20
6. 
I en maskin finns två kugghjul så som figuren visar.
Det stora kugghjulets radie är 3 gånger så stor som radien hos det mindre kugghjulet.
Hur roterar det lilla kugghjulet, om det stora roterar ett varv moturs?
 
1.  Tre varv medurs X.   Tre varv moturs 2.  Nio varv medurs  
7.

Vid en lektion skickade Erik, Sofia och Emma SMS till varandra. Läraren upptäckte detta och beslagtog telefonerna. Efter lektionen lämnade han tillbaka telefonerna på måfå till de tre eleverna.
Hur stor är chansen att exakt två får tillbaka sina telefoner?

1.    0 % X.    50 % 2  67 %
8.
Den stora kvadratens sida är x cm.
Hur lång är sträckan x?

1.    9 cm X.    10 cm 2. 11 cm 
9.
 
Hur många vertikala snitt måste du minst göra för att dela kakan i åtta stycken lika delar?
1.   3   X.    4 2.    7

10. 
Sofia, Sara och Pia springer 60 m. När Sofia går i mål, är hon 10 m före Sara och 20 m före Pia. Med hur många meter kommer Sara att slå Pia, om de håller samma medelfart som förut?

1.    10 m

X.    11 m

2.    12 m

11. 
Amanda har en ask med två svarta och två vita kulor.
Hon tar först en kula och lägger den åt sidan utan att titta på den.
Sedan tar hon en ny kula från asken och ser att den är vit.
Vilket av följande alternativ är mest sannolikt när det gäller
den första kulan?

1.    Vit färg X.    Svart färg 2.    Lika chanser för
               vit och svart färg
12. 
En kvadrat är indelad i 25 likadana smårutor.  Hur stor är summan av de fem vinklarna
MAN, MBN, MCN, MDN och MEN?

1.    45o X.    60o 2.    75o