Månadens problem
maj 20
22

Uppgift 1:

åkermarken

Svar: På Barrys åkermark är förhållandet mellan arean för majs och arean för ärtor 11:9.
Lösning:
Antag att Angelas mark är 3x ha och Barrys mark är 2x ha, dvs. sammanlagt 5x ha.
Sammanlagt gäller att M:Ä = 7:3 dvs.
majs
odlas på 0,7 . 5x ha =  3,5x ha och ärter på (5x - 3,5x) = 1,5x ha.
Angela har majs på 4/5 av sin jord, dvs. 4/5 . 3x = 2,4 x och ärter 1/5 . 3x = 0,6x
Barry
har då majs på (3,5x - 2,4x) = 1,1x och ärter på (1,5x - 0,6x) = 0,9x
Barry: Förhållandet mellan arean för majs och ärter = 1,1/0,9 = 11/9
 
 
Uppgift 2:

Sophies ålder

a)
Svar:
1898 var Sophie 22 år. 
Lösning:
Antag att de två sista siffrorna i Sophies födelseår var x(tiotal) och y(ental).

Då är Sophies ålder 1+ 8 + x + y = x + y + 9
Födelseår + Sophies ålder = 1898
Ekv.:
1800 + 10x + y + x + y + 9 = 1898
                         11x + 2y = 89
                                   x = (89 - 2y)/11
Pröva genom att ersätta y med 0, 1, 2, ......, 9
Svar: y = 6 => x = 7 (Inga andra värden på y ger ett heltalsvärde för x)
Sophie är född 1876  (siffersumma: 1 + 8 + 7 + 6 = 22)
Sophie är (1898 - 1876) år = 22 år

b)
Svar:
1889 var årtalets siffersumma dubbelt så stor som Sophies ålder (13 är).
Lösning:
Från a-uppgiften vet vi att Sophie var född 1876.
Antag att siffersumman av årtalet 18ab är dubbelt så stor som Sophies ålder det året.
Årtalet är 1800 + 10a + b med siffersumman 1 + 8 + a + b
Emmas ålder är då 1800 + 10a + b -1876
Ekv.: 1 + 8 + a + b = 2(1800 + 10a + b -1876)
9 + a + b = 20a + 2b - 152
        19a = 161 - b       
           a = (161 - b)/19    0
b ≤  9  
Det heltaltal som närmast under 161 är delbart med 19 är 152.
162 - 9 = 152, så det betyder att b = 9          
Svar: b = 9 => a = (161 - 9)/19 = 8
 
Uppgift 3:

järnvägsstationerna

Svar: Avståndet mellan stationerna är 200 km 
Lösning:
Fall 1
Maskinfelet inträffar efter x km.
Sträckan x km kör tåget normalt på 1 timme, dvs. hastigheten är x km/h.
Efter maskinfelet är hastigheten 3x/4 km/h.
Tidsskillnaden mellan att köra med normal och reducerad hastighet beror på sträckan med maskinfel.

Uppgifterna i texten för fall 1 och fall 2 ger ekvationssystemet
4y/3x = y/x +1/2                     (1)
4(y - 40)/3x = (y - 40)/x + 1/3  (2)
y = 1,5 x
y = 40 + x
x = 80
y = 120
Avståndet mellan stationerna är (80 + 120) km = 200 km
 
Uppgift 4:

 liksidiga trianglar

Svar: Summan av vinklarna x och y
är 60o
Lösning:
Skriv in de båda liksidiga trianglarna i var sin cirkel.
Vinklarna x är randvinkel på cirkelbågen
AB och därför lika stora.
Vinklarna y är randvinkel på cirkelbågen
BC och därför lika stora.
Vinkeln mellan de liksidiga trianglarna =
x + y = 180o - 60o - 60o = 60o
(
Uppg. konstruerad av Rony Sarker)
 
Uppgift 5:

 avståndet

Svar:
Lösning:
En liten finess gör lösningen enklare:
Figuren kan flyttas horisontellt så att y-axeln blir symmetriaxel till figuren utan att avståndet GH påverkas.
Vinkelsumman i en månghörning med n hörn är
(n - 2) . 180o
Vinkelsumman i en hexagon (sexhörning) är
(6-2). 180o = 720o    
Då är varje vinkel i en regelbunden hexagon
720o /6 = 120o 
Dela upp hexagonen i halva liksidiga trianglar så som figuren visar.

Kurvans ekvation är y = ax2 + bx + c

Vi behöver koordinaterna för tre punkter på kurvan för att beräkna värdet av a, b och c.

Ekvationssystem:

 
 

 

 

 

 

 

Tillbaka