Klurigt nr 28 (lösningar)

Bokuppslaget
Svar:
0 %
Lösning:
När man slår upp en bok, är alltid pagineringen på den vänstra sidan ett jämnt tal!
 

Det falska myntet.
Svar:
Ja
Lösning:
Om han har fyra mynt: A, B, C och D så lägger han i första vägningen A i ena skålen och B i den andra. I andra vägningen jämför han A och C. Blir det jämvikt i båda vägningarna så är D falskt. Blir det jämvikt i den första vägningen men inte i den andra så är C falskt. Väger mynten i den första vägningen olika men inte den andra så är B falskt och väger mynten olika både i första och andra vägningen så är A falskt.
 
Efter julmaten
Svar:
Alice väger 54 kg, Elsa 56 kg och Maja 44 kg.
Lösning:
Uppgiften kan lösas med ekvationssystem men man kan också resonera så här:
Elsa och Maja väger tillsammans 2 kg mer än Alice och Maja. Alltså väger Elsa 2 kg mer än Alice. Alice och Elsa väger tillsammans 110 kg. Det  betyder att Alice väger 54 kg och Elsa 56 kg. Maja väger 98 kg - 54 kg = 44 kg.
 
Kvadrattalet
Svar:
Det finns tre möjligheter.
Kvadrattalet är 9, 36 eller 81.
Lösning:
Antag att vi startar med ett tvåsiffrigt med tiotalssiffran x och entalssiffran y.
Talets värde blir då 10x + y. När vi kastar om siffrorna blir det nya talets värde
10y + x.
Skillnaden mellan talen blir (10x + y) - (10y + x) = 9x - 9 y = 9(x - y)
Enligt uppgiften ska detta tal, 9(x - y), vara ett kvadrattal.
Eftersom 9 är en kvadrat, måste också faktorn (x - y) vara en kvadrat.
Då finns det tre möjligheter:
(x - y) = 1 
Þ 9(x - y) = 9 . 1 = 9
(x - y) = 4 
Þ 9(x - y) = 9 . 4 = 36
(x - y) = 9 
Þ 9(x - y) = 9 . 9 = 81
 
Tärningarna
Svar:
Summan blir 49
Lösning:
Summan av antalet prickar på de motsatta sidorna av en tärning är alltid 7.
Antag att den röda tärningen första gången visar x prickar och den gröna tärningen y prickar.
Multiplikation nr 1: x . y
Multiplikation nr 2: (7 - x) . y
Multiplikation nr 3: (7 - x) . (7 - y)
Multiplikation nr 4: x . (7 - y)
Summa:
x . y + (7 - x) . y + (7 - x) . (7 - y) + x . (7 - y) 
Efter förenkling blir summan 49.
Summan blir alltså 49 oavsett hur många prickar den röda resp. gröna tärningen visar från början.
 
Kycklingfarmen
Svar:
300 kycklingar.
Lösning:
Antag att det finns n kycklingar och att fodret då räcker i x dagar.
Antag att dagsportionen för en kyckling är a kg
Mängden kycklingfoder kan då skrivas på tre olika sätt.
1) n.x.a kg
2) (n - 75).(x + 20).a kg
3) (n + 100).(x -15).a kg
Då kan vi ställa upp följande ekvationer
n.x.a = (n - 75).(x + 20).a
n.x.a = (n + 100).(x -15).a
Efter förenkling får vi
 4n - 15x -300 = 0
-3n + 20x - 300 = 0

n = 300
 
Apelsiner
Svar:
Grönsakshandlaren hade åtminstone 946 apelsiner.
Lösning:
Antag att antalet apelsiner är x.
(x - 1) är jämnt delbart med 3, 5, 7 och 9.
Då är (x - 1) en multipel av 5 . 7 . 9 = 315   (Eftersom 9 är en multipel av 3, behöver vi inte ta hänsyn till trean.)
Därför gäller det att hitta ett värde på n, så att 315n + 1 är delbart med 11.
n = 1  315 + 1 = 316             duger inte!
n = 2  315 . 2 + 1 = 631        duger inte
n = 3  315 . 3 + 1 = 946        duger!  (946/11 = 86)

Andra n-värden som duger är 14, 25, 36 .... (Kan du se något mönster?)  
 
Smarta telefoner
Svar:
28 elever har iPhone
Lösning:
Eftersom var och en av eleverna säger: "Jag har en Samsung men den elev som du senast intervjuade har en iPhone", måste detta innebära att varannan elev har en Samsung. (Om två Samsungägare eller två iPhoneägare kom efter varandra, skulle den andra av dessa säga: Jag har en Samsung och den elev som du senast intervjuade har också en Samsung.)
Vi vet inte om den första eleven talar sanning eller ljuger. Därför måste vi undersöka båda alternativen.
Alternativ 1:
Antag att den första eleven talade sanning.
Då vet vi att det var ett jämnt antal elever i bussen och att alla elever med udda nummer hade en Samsungtelefon.
Den längsta eleven och den som utfrågas fyra elever senare måste då båda vara iPhoneägare och tala osanning (annars skulle de ha gett samma svar). Samma sak gäller för den snyggaste eleven den som utfrågas sex elever senare.
Sammanfattning: Vi vet nu att svaren 19, 24, 26 och 13 inte stämmer.
Av den långhårigaste eleven och den som utfrågas fem elever senare är den ene Samsungägare (=sanningssägare) och den andre iPhoneägare (=lögnare). Men vi vet redan att svaret 13 är lögn. Det korrekta svaret är alltså 28.
Alternativ 2:
Antag att den första eleven talade osanning.
Med samma resonemang som ovan kommer vi fram till samma svar.
 
Guldmynten
Svar:
Ja, det går alltid att göra en rättvis fördelning oavsett hur många rum det finns i byggnaden..
Lösning:
Vi gör följande antaganden:
Antal rum: n
Antal kistor: n . n = n2
Antal mynt: n2 . n = n3
Befälhavaren för livvakten får en kista med guldmynt, dvs. n st guldmynt.
Då återstår det  n3 -n guldmynt
n3 -n  kan skrivas n(n2 -1) = n(n + 1)(n - 1)  enligt konjugatregeln
Vi kastar om ordningen på faktorerna
n(n + 1)(n - 1) = (n - 1) . n . (n + 1)
Faktorerna i detta utryck består av tre på varandra följande heltal.
Då vet vi säkert att ett av talen är delbart med 3 och att minst ett av talen är delbart med 2. Ett tal som är delbart med både 2 och 3 är delbart med 6!
 
Jättarna
Svar:
56 m
Lösning:
Se figurens beteckningar.
Den sökta sträckan (bergsklyftans bredd) är (a + b) m.
Vi ersätter sträckorna a + b med beteckningen w
På grund av likformighet får vi
x/w = h/b (1)
y/w = h/a (2)

Ekvation (1) kan skrivas b = wh/x
Ekvation (2) kan skrivas a = wh/y

Bergsklyftans bredd är då w = wh/x + wh/y
                                   1 = h/x + h/y
                                  xy = hy + hx
                                    y = hx/(x -h)   (3)

Nu ska vi tillämpa Pytagoras sats på de trianglar där stegarna är hypotenusor.
w2 + x2 = 702
w2 + y2 = 1192
Om vi löser detta ekvationssystem får vi
y2 - x2 = 1192 - 702
y2 - x2 = 9261 (4)
Enligt ekv. (3) är y =hx/(x -h).
Vi vet också att h = 30 m
Ekv. (4) kan då skrivas
(30x/(x -30))2 - x2 = 9261

Detta ger en fjärdegradsekvation.
Enklast är väl att ta ett kalkylprogram till hjälp för att hitta rätt lösning.
x = 42 m
Med Pytagoras sats får vi
w2 + 422 = 702
        w2 = 3136
         w = 
± 56
 

|Tillbaka|