Månadens problem
augusti 200
9

lika stora?

Uppg. 1: 

Är areorna av rektangeln A  och rektangeln B lika stora?

Uppg. 2: 

Förhållandet mellan sträckorna AD och DB är 3:1 och förhållandet mellan sträckorna AE och CE är 2:1.

Är areorna av triangeln BCD   och triangeln CDE lika stora?

Uppg. 3: 

I den rätvinkliga triangeln ABC är kateten AB 8 cm och kateten AC 9 cm. Punkten D är mittpunkt på sidan AB.
D sammanbindes med C och genom B drages parallellt med DC en rät linje BE av godtycklig längd.

Är arean av triangeln CDE lika stor som arean av triangeln ACD?

 Lösning     Tillbaka till Klurigt