Månadens problem
oktober 2004

Trianglarna ABC och ABD är båda rätvinkliga. Sträckan EF är vinkelrät mot sidan AB.
Hur lång är sträckan EF, om BC är 6 cm och AD är 3 cm?

Lennart E. var den förste som mejlade in den rätta lösningen!

Lösning    Tillbaka till Klurigt