Tipspromenad år 7 del 2 - (lösningar)


1.
Svar: 20 %
En av fem är gratis. 1/5 = 20 %


Tillbaka


2
.
Svar: 5
Följande kombinationer är tänkbara:
1+2=3  1+3=4   1+4=5   2+3=5   2+4=6   3+4=7.

Tillbaka


3.
Svar: 7 familjemedlemmar
De tre pojkarna har naturligtvis samma systrar.
Pappa, mamma, tre pojkar och två flickor = sju familjemedlemmar.


Tillbaka

4.
Svar: 10
Metod: Lägg ihop de två övre talen och dela summan med 3!
(25 + 5)/3 = 30/3 = 10


Tillbaka5.
Svar: 20 kolor
Ekvation:
Första dagen: x kolor
Andra dagen: 1,25x kolor
Tredje dagen: 1,2*1,25 x kolor = 1,5x kolor
x + 1,25x + 1,5 x = 75
x = 20
 
Tillbaka

6.
Svar: Tre varv medurs
Lösning:
1) Två kugghjul, som står i direkt förbindelse med varandra, roterar åt motsatt håll.
2) Kugghjulens omkrets är direkt proportionella mot radierna.

Tillbaka

7.
Svar: Denna händelse kan inte inträffa! 
Om två elever får tillbaka sina telefoner, får också den tredje tillbaka sin telefon.

Tillbaka


8.
Svar: 11 cm
Lösning: 
Den blå kvadratens area är 81 cm2. Därför är sidan 9 cm.
Den långa sidan i den gula rektangeln är då också 9 cm. Eftersom arean är 18cm2, måste
den korta sidan vara 2 cm. Den stora kvadratens sida blir därför (9 + 2) cm = 11 cm.

Tillbaka

9.  
Svar: Tre snitt
Lösning:

1) Lägg två vinkelräta, vertikala snitt.
2) Stapla de fyra bitarna ovanpå varandra och gör det tredje vertikala snittet!

Tillbaka
 

10.
Svar: 12 m
Lösning:
När Sara har sprungit 50 m, har Pia hunnit 40 m, dvs. Pia har sprungit 4/5 av Saras sträcka. 4/5 av 60 m = 48 m   
60 m - 48 m = 12 m
 
Tillbaka

11.  
Svar: Svart färg
Lösning: 
Sannolikheten att den första kulan är svart är 2/3.
Av fig. till höger framgår att i fyra av de sex fallen, när den andra kulan är vit, är den första kulan svart.
Anm.: Många svarar att det är lika stor chans att den första kulan är vit som att den är svart, eftersom det fanns lika många vita och svarta kulor, när Amanda tog den första kulan. Man menar att det som hände, när man drog den andra kulan, inte kan påverka den första kulan.
Man har emellertid inte förstått betydelsen av upplysningen om den andra kulans färg! Sannolikheten att den första kulan är vit är inte längre är densamma som sannolikheten för att den är svart. Det framgår också av figuren till höger.
Tillbaka  

12.  
Svar: 45o
Lösning:
Den svarta vinkeln (MAN) flyttas till läget QER och den röda vinkeln (MBN) till läget PEQ.
På motsvarande flyttas den gula (MCN) och den gröna vinkeln (MDN).
Den svarta, röda, gula, gröna och blå vinkeln tillsammans bildar då vinkeln MER = 45
o.
 
Tillbaka