Månadens problem
november 2018 (lösning

Uppg. 1: 
Svar:
40 lösningar
Lösning:
Värdet av ABC är 100A + 10B + C och värdet av CBA är 100C + 10 B +A
Ekv.:   100A + 10B + C - 100C - 10 B -A = 495
                                          99(A - C) = 495
                                               A - C  = 5    
C
0, eftersom CBA är ett tresiffrigt tal.
A - C = 5 ger fyra möjligheter:
6 - 1 = 5
7 - 2 = 5
8 - 3 = 5
9 - 4 = 5
Eftersom värdet av B inte påverkar lösningen, kan B vara någon av siffrorna
0 - 9. Det ger tio möjligheter.
Antal lösningar: 4 . 10 = 40
 
Uppg. 2:
Svar: 21 cm
Lösning:
Om det inte går att bilda en triangel av stickorna a, b och c, gäller att
a + b ≤
c
Den största stickan har sin minsta längd när de åtta stickorna har följande längder: 1 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm, 13 cm och 21 cm (Fibonacciserien).
 
 
Uppg. 3

Svar: 2:5
Lösning:
Antag att A är arean av hela den lilla cirkeln, B är arean av hela den stora cirkeln och C är den gemensamma arean.
Enligt uppgiften är C = 3/5 av A och 6/25 av B.

Ekv.:
3A/5 = 6B/25

 

Uppg. 4

a) Svar: 24 cm
Lösning:
Antag att DE är x cm och DF y cm.
Höjden AG mot sidan BC beräknas med Pythagoras sats till 15 cm.
Jämför arean av ΔACD och ΔABD med arean av ΔABC
25x/2 + 25y/2 = 40 . 15/2
      25(x + y) = 600
           x + y = 24

b) Svar:  Mitt på sidan BC
Lösning:
Av symmetriskäl verkar det troligt att arean av fyrhörningen AEDF är så stor som möjligt när D ligger mitt på sidan BC.
En lösning kan se ut så här:
Trianglarna CDE och BDF är likformiga med triangeln ACG i den övre figuren.
Areaskalan = (längdskalan)2
Arean av triangeln ACG är 150 cm2
Fyrhörningens area (A) beräknas:


Extrauppgift:
Svar:
47,25 cm2
Lösning:
Gränsvärdet när AEDF inte längre är en fyrhörning får vi när punkten E eller F sammanfaller med A.
Med likformighet kan man då beräkna CD till 31,25 cm.
På grund av symmetrin inser vi att AEDF är en fyrhörning då
8,75 < CD < 31,25.
Andragradskurvan till funktionen för fyrhörningens area är symmetrisk med ett maxvärde (108 cm2) när D är mittpunkt på BC.
Av andragradskurvan framgår det också att fyrhörningen har sin minsta area vid gränsvärdena 8,75 cm och 31,25 cm.
Vi beräknar arean av AEDF vid gränsvärdet CD = 31,25 cm
Areaskalan = (längdskalan)2

 A = 47,25 cm2
 

 

 

 

 

Vi inser att arean av fyrhörningen AEDF är störst när x = 0, dvs. när D är mittpunkt på sidan BC.
Arean av AEDF är 108 cm2

 


 


 

    Tillbaka